خوش آمدید!
 
یداله کوچکی دهشالی(ی.ک.شالی) هستم. سال چهل ودو در روستای سوخته کوه، گیلان، به دنیا آمدم. سال شصت و پنج مجبور به ترک ایران شدم. از آن تاریخ به بعد در آلمان بسر می برم. از چهارده سالگی شعر و داستان می نویسم. تعدادی از نوشته هایم منتشر شده اند.

Mein Name ist Yadollah Kouchaki Dehshali (Y.K.Shali). 1963 bin ich in Suchtekuh (Iran) geboren. 1986 musste ich aus dem Iran fliehen und lebe seitdem in Deutschland.
Ich schreibe Kurzgeschichten und Gedichte seit meinem 14.Lebensjahr, wovon ich einige veröffentlicht habe.
 شالی 
  دانلود رایگان کتاب صوتی
.